Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 61-80 of 599

Date Reference Title
Medi 2008 TA136 TA136 Niwroddelweddu strwythurol ar gyfer archwilio pobl sydd wedi cael cyfnod cyntaf o seicosis: deall canllawiau (fformat MS Word)
Medi 2008 TA137 TA137 Rituximab ar gyfer trin lymffoma ffoliglaidd cam III neu IV nad yw'n lymffoma Hodgkin ar l ailwaelu neu os nad yw'n ymateb mwyach i driniaeth: deall canllawiau (fformat MS Word)
Medi 2008 IPG251 IPG251 Trin lymffoedema cronig gyda liposugno: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG234 IPG234 Llawdriniaeth twll clo i drin poen pelfig cronig drwy ddinistrio rhannau bach o'r gewynnau a'r nerfau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2008 IPG260 IPG260 Trin glawcoma drwy ledu a chadw system draenio arferol y llygad ar agor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2008 IPG262 IPG262 Llawdriniaeth i drin anymataliaeth wrinol sy'n gysylltiedig straen gan ddefnyddio tp synthetig byr drwy doriad unigol mewn merched: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2008 CG57 CG57 Ecsema atopig mewn plant hyd at 12 oed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2008 CG60 CG60 Rheoli clust ludiog mewn plant drwy lawdriniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2008 CG61 CG61 Syndrom coluddyn llidus: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2008 IPG255 IPG255 Monitro nerfau yn ystod llawdriniaeth y thyroid: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2008 IPG257 IPG257 Trawsblannu celloedd ynysoedd pancreatig a roddir i gleifion sydd diabetes math 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2008 IPG258 IPG258 Casglu ac ail-ddefnyddio gwaed a gollwyd yn ystod llawdriniaeth radical i dynnu chwarren y brostad neu'r bledren: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ionawr 2009 TA69 TA69 Defnyddio sytoleg yn seiliedig ar hylif ar gyfer sgrinio serfigol: deall canllawiau NICE
Awst 2011 TA73 TA73 Sintigraffeg darlifiad myocardaidd ar gyfer canfod a rheoli angina a thoriad myocardaidd: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA78 TA78 Technegau abladiad endometriaidd balwn thermol llawn hylif ac abladiad endometriaidd meicrodon ar gyfer gwaedu mislifol trwm: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA88 TA88 Rheolyddion calon dwy siambr ar gyfer trin bradycardia symptomatig: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 IPG56 IPG56 Cytoleihad cyflawn ar gyfer peritonei ffugfycsoma: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 IPG68 IPG68 Siyntio isgroenol meingefnol: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 IPG75 IPG75 Angioplasti gan ddefnyddio balw n i drin crebachiadau yn y wythien bwlmonaidd mewn babanod: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 IPG87 IPG87 Therapi ffotodynameg i drin carsinoma bronciaidd datblygedig: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.