Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 141-160 of 599

Date Reference Title
Mai 2009 IPG74 IPG74 Angioplasti gan ddefnyddio balw n gyda neu heb stentau i drinachosion lle mae'r aorta wedi'i hamgu neu wedi'i hail-amgu mewn oedolion a phlant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG76 IPG76 Ymledu gan ddefnyddio balw n gyda neu heb stentau i drin rhwystr yn y rhydweli bwlmonaidd neu'r pibellau all-lif fentriglaidd dde nad ydynt yn rhai falfaidd mewn plant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG77 IPG77 Ymledu siyntiau rhydwelol systemig i bwlmonaidd mewn plant gan ddefnyddio balwn: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG78 IPG78 Falfoplasti gan ddefnyddio balwn i drin crebachiad yn y falf aortig mewn oedolion a phlant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG79 IPG79 Gosod stent i drin rhwystr yn y fena cafa: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG83 IPG83 Gwresgeulo mewnddisgol drwy'r croen gan ddefnyddio ynni radioamledd i drin poen yn rhan isaf y cefn: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG84 IPG84 Mn-greuandoriad uwchgreuol i drin aniwryswm mewngreuanol: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG85 IPG85 Radio-lawfeddygaeth stereocratig i drin niwralgia trigeminol gan ddefnyddio'r gyllell gama: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG90 IPG90 Ffotogeulad mewnanafiadol o anhwylderau fasgwlaidd cynhwynol isgroenol: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG97 IPG97 Cau arteriosws dwythellol patent yn endofasgwlaidd: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG98 IPG98 Angiograffeg fflworoleuedd mewnlawdriniaethol ar gyfer gwerthuso amlygrwydd impiad llawdriniaeth i ddargyfeirio rhydweli coronaidd: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG103 IPG103 Symbyliad gastrodrydanol ar gyfer gastroparesis: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG104 IPG104 Abladiad radio-amledd deubegwn dan reolaeth rhwystriant ar gyfer gorfislif: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG106 IPG106 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol sydd wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG108 IPG108 Mewnblaniadau clywedol yng nghoesyn yr ymennydd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 IPG110 IPG110 Gosod cymal metacarpoffalangal a rhyngffalangal artiffisial ar gyfer arthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG111 IPG111 Gosod cymal trapesiometacarpol artiffisial ar gyfer osteoarthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG113 IPG113 Dacryosystorhinostomi endosgopig: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG114 IPG114 Llawdriniaeth lleihau maint ysgyfaint ar gyfer emffysema datblygedig: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 TA85 TA85 Cyffuriau i atal arennau a drawsblennir rhag cael eu gwrthod mewn oedolion: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.