Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 1-20 of 598

Date Reference Title
Chwefror 2009 CG10 CG10 Atal a rheoli problemau yn ymwneud 'r traed ar gyfer pobl sydd chlefyd y siwgr math 2: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 CG100 CG100 Problemau iechyd corfforol a achosir gan yfed alcohol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG101 CG101 Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG103 CG103 Deliriwm: Deall canllawiau NICE (MS Word fformat)
Awst 2010 CG104 CG104 Canser nad yw ei darddiad sylfaenol yn hysbys: deall canllawiau NICE
Awst 2010 CG105 CG105 Cymorth anadlu anfewnwthiol i bobl a chlefyd niwronau motor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2010 CG107 CG107 Pwysedd gwaed uchel yn ystod beichiogrwydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2010 CG108 Methiant cronig y galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2010 CG109 CG109 Rheoli blacowt (colli ymwybyddiaeth dros dro) ymhlith oedolion a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2010 CG110 CG110 Helpu merched beichiog i wneud y defnydd gorau o wasanaethau gofal cynenedigol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2010 CG111 CG111 Gwlychu'r gwely ymysg plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ionawr 2011 CG112 CG112 Triniaeth llonyddu ar gyfer plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE
Mawrth 2011 CG113 CG113 Trin anhwylder gorbryder cyffredinol ac anhwylder panig mewn oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG114 CG114 Trin anemia mewn pobl sydd chlefyd cronig yn yr arennau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG115 CG115 Trin arferion yfed niweidiol a dibyniaeth ar alcohol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG116 CG116 Profi plant a phobl ifanc am alergedd bwyd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG117 CG117 Twbercwlosis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG118 CG118 Cadw golwg ar y coluddyn mawr: atal canser mewn pobl sy'n wynebu risg: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG119 CG119 Triniaeth yn yr ysbyty ar gyfer problemau 'r traed sy'n gysylltiedig diabetes: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG120 CG120 Triniaeth a chymorth i bobl seicosis sy'n defnyddio cyffuriau a/neu alcohol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.